Dialogos | Storitve | Raziskave in razvoj | Sistem integriranega razvoja organizacij, vodij in posameznikov

Sistem integriranega razvoja organizacij, vodij in posameznikov

Sistem integriranega razvoja podjetja Human Synergistics® International je sistem, ki se na različnih organizacijskih nivojih ukvarja z analizo, merjenjem in razvojem učinkovitosti posameznikov v organizacijah. Organizacijam omogoča pripravo programov sprememb na individualnem, skupinskem in organizacijskem nivoju, bodisi istočasno ali zaporedno enega za drugim. Osnova sistema intergiranega razvoja je edinstveni t.i. krožni diagram ali cirkumpleks (angl. CircumplexTM) podjetja Human Synergistics International. Kot kvatitativni merilni inštrument ponuja skupni imenovalec in osnovo za povezovanje razvojnih prizadevanj na različnih organizacijskih nivojih.

Organizacijski razvoj

Organizacijska kultura

Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske kulture - (OCI®) je globalno najpogosteje uporabljeno orodje za analiziranje organizacijske kulture, saj ga uporablja velika večina podjetij s seznama Fortune 500 in ostalih podjeti po celem svetu. OCI vprašalnik s pomočjo krožnega diagrama, t.i. cirkumpleksa, meri vrednote, norme in pričakovana vedenja sodelavcev v posamezni organizaciji. Kot del sistema integriranega razvoja organizacij, se OCI poročilo lahko uporablja kot osnova za pripravo programov sprememb.

Organizacijska učinkovitost in vzvodi sprememb

Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske učinkovitosti (angl. Organizational Effetiveness InventoryTM - OEI) je orodje, ki se osredotoča na raziskovanje tistih dejavnikov, ki imajo lahko odločilen vpliv na kulturo organizacij. Ti dejavniki (struktrure, sistemi, tehnologija, veščine/kompetence) se nanašajo na kulturo posamezne organizacije in kot takšni lahko postenejo vzvodi za spremembe te kulture.

Razvoj posameznikov

Razvoj managerjev

Managerski/Vpliv (angl. Management/Impact - M/I) je orodje, ki managerjem in drugim z managerskimi vlogami zagotavlja prvovrstne povratne informacije o tem kako pristopajo k opravljanju svojega dela in vplivu, ki ga imajo na svoje sodelavce!

Analiza slogov vedenj

Vprašalnik za ugotavljanje življenskih slogov (Life Styles InventoryTM) - LSI je orodje, ki meri 12 konkretnih slogov ali vzorcev razmišljanj, ki lahko bodisi prispevajo k povečanju ali pa omejujejo učinkovitost posameznikov! Uporablja se ga lahko kot del coaching programa ali za osebni in strokovni razvoj posameznika.