Dialogos | Storitve | Raziskave in razvoj | Sistem integriranega razvoja organizacij, vodij in posameznikov | Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske kulture - (OCI®)

Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske kulture - (OCI®)

Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske kulture (angl. Organizational Culture Inventory® - OCI®) je v svetovnem merilu najbolj uveljavljeno, najpogosteje uporabljeno ter najbolj raziskano orodje za merjenje organizacijske kulture! Orodje, ki sta ga razvila Dr. Robert A. Cooke in J. Clayton Lafferty, analizira trenutno (dejansko) organizacijsko kulturo, z zornega kota vedenj, za katere vaši sodelavci menijo, da se jih od njih pričakuje, da bi se lahko uspešno "vključili in dosegli pričakovanja" znotraj svojih organizacij.

Slika 1: Kako "deluje" organizacijska kultura?

Štiri kategorije vedenjskih norm, ki jih meri OCI® so konstruktivne in naslavljajo reševanje problemov in sprejemanje odločitev, delo v timih, produktivnost in dolgoročno učinkovitost. Imajo pozitiven učinek. Drugih osem kategorij vedenja pa je obrambne narave in lahko občutno zavirajo organizacijsko uspešnost in učinkovitost.

Kako deluje OCI®?

Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske kulture lahko izpolnjuje večje število sodelavcev v organizaciji ali pa ga samostojno izpolnjuje posameznik. Rezultati so prikazani na t.i. Cirkumplex-u oz. krožnemu diagramu podjetja Human Synergistics International in razkriva individualna normativna vedenjska prepričanja posameznika (s perspektive ene osebe) ali skupnih vedenjskih pričakovanj, ki so značilna za posamezno organizacijo (ko združimo poglede članov organizacije). Ločena vprašalnika za ugotavljanje organizacijske kulture (OCI®) in idealne organizacijske kulture (OCI® - Ideal) se uporabljata za ugotavljanje in definiranje zaželene organizacijske kulture, ki bo lahko maksimizirala organizacijsko uspešnost in dolgoročno učinkovitost.

Izpolnjevanje OCI® vprašalnika vzame približno 20 minut časa. Izračun rezultata lahko opravi vsak posameznik sam ali pa vam jih pripravimo mi in vam rezultate predstavimo v obliki podrobnega poročila!

Uporaba

Orodje za raziskovanje organizacijske kulture se lahko uporablja za:

  • pridobivanje relevantnih podatkov o vedenjskih normah organizacij in/ali posameznih organizacijskih enot;
  • ugotavljanje potreb po spremembah organizacijske kulture na strani sodelavcev;
  • ugotavljanje konkretnih področij, kjer so potrebne spremembe;
  • pripravo vizije sprememb organizacijske kulture;
  • pripravo individualnih in organizacijskih akcijskih načrtov za vplivanje na spremembe kulture in
  • ocenjevanje vpliva prizadevanj vloženih v organizacijske spremembe.

Komu je OCI® namenjen?

Orodje za raziskovanje organizacijske kulture (OCI®) lahko uporabljajo vse vrste organizacij iz javnega in zasebnega sektorja, ustanove, zavodi in druge organizacije.

Slika 2: Primer neučinkovite javne agencije
Copyright 1987-2011 Human Synergistics International. Vse pravice pridržane.

Slika 3: Primer učinkovite javne agencije
Copyright 1987-2011 Human Synergistics International. Vse pravice pridržane.

OCI® in organizacijska učinkovitost

Orodje za raziskovanje organizacijske kulture (OCI®) pomaga organizacijam pojasniti, zakaj so nekatere od med njimi bolj učinkovite ali zakaj so znotraj posamezne organizacije bolj učinkovite določene organizacijske enote, kot to prikazujeta obe sliki. OCI® profil organizacijske kulture zgoraj (Slika 2), prikazuje kulturo javne (vladne) agencije, ki je bila soočena s problemom neučinkovitosti! Prevladujoč obseg vpliva na spodnjem delu profila (obarvan z zeleno in rdečo barvo), kaže na to, da se v tej organizaciji od sodelavcev pričakuje, da nikoli ne počnejo napak ("Perfekcionizem"), da prelagajo odgovornosti na druge ("Izogibanje") in da sledijo obstoječim praksam, čeprav le te niso vedno smiselne ("Konvencionalna vedenja"). V nasprotju s spodnjim profilom, ki prikazuje kulturo javne agencije, ki je bistveno bolj učinkovita in velja za spoštovano v svojem okolju. Prevladujoč vpliv vedenj na zgornjem delu profila (obarvanem z modro barvo), prikazuje, da za razliko od prejšnjega primera neučinkovite agencije, se od sodelavcev v tem drugem primeru (Slika 3) pričakuje, da se vedejo konstruktivno, da sodelujejo z drugimi in skupaj iščejo rešitve za konkretne probleme in težave!


Globalno najpogosteje uporabljeno orodje za raziskovanje organizacijske kulture

Natisni stranPošlji po e-pošti