Dialogos | Storitve | Raziskave in razvoj | Organizacijska klima

Organizacijska klima

Pri raziskovanju organizacijske klime se ukvarjamo s posameznikovim dojemanjem in opisovanje socialnega okolja, katerega del je! O pomenu tega fenomena dovolj govori podatek iz leta 2002, ko so objavili raziskaovalne podatke, da klima z 20 do 35% vpliva na poslovno uspešnost organizacij! Pri raziskovanju klime preverjamo npr. strukture in druge lastnosti posameznikove organizacije, kako torej ljudje občutijo in percepirajo okolje okoli sebe. Vsem podanim primerom opisov organizacijske klime različnih avtorjev je skupno predvsem to, da razumejo organizacijsko klimo kot posameznikovo individualno dojemanje organizacijskega okolja v katerem deluje! Vsebine tega dojemanja so pestre in različne: npr. zajemajo lahko odnose in komunikacije med vodji in zaposlenimi, voditeljske in vodstvene sloge, interakcije med sodelavci, učinkovitost in uspešnost organizacij, način odločanja, medtem, ko se analiza organizacijske kulture bolj ukvarja z vzroki v ozadju teh prepričanj in normativno opredelitvijo teh prepričanj! Skratka, klima odslikava percepcije o lastnostih in značilnosti organizacije kakor jo občutijo njeni zaposleni, medtem ko organizacijska kultura detektira, kako naj bi se vedli zaposleni upoštevajoč tisto, kar se v organizaciji najbolj ceni in vrednoti!

Prav zaradi vsega naštetega (ne glede kako zmuzljivo se slišijo in prekrivajo navedbe o klimi in kulturi), je nujno razumeti omejitve standardnega raziskovanja klime, kakršnega smo praviloma vajeni v Sloveniji, saj nam recimo številčni podatek o dojemanju komunikacije med vodji in sodelavci izkazan na petstopenjski Likertovi lestvici "3,1" ne pove prav veliko, še najmanj pa nakazuje vzročne mehanizme, ki povzročajo takšno oceno sodelavcev ali pa kaj bi bilo potrebno v zvezi s tem konkretnega storiti (kavzalne povezave s izzidi, ki jih determinira organizacijska kultura!). Zato brez dopolnilnega raziskovanja, ki bi nam predhodno pomagalo razumeti fenomen organizacijske kulture nekega okolja, zdaj preprosto ne gre več! Tveganje, da nam podatki ne bodo omogočili pravega akcijskega načrta sprememb, je namreč preveliko, verjetnost neuspeha strategij, filozofij in poslanstev podjetij ne glede na njihovo kakovost, pa je na dlani!

Organizacijska klima (primeri interpretacij različnih avtorjev):

  • posameznikove percepcije svoje organizacije, ki jih narekujejo značilnosti in lastnosti te organizacije ter njenih posameznih članov;
  • percepcije interpretacij pomenov, ki pomagajo posameznikom razumeti kontekst dogajanj in kako se pri tem vesti;
  • konsenz glede posameznikovega razumevanja opisa svoje organizacije;
  • osebnost ali karakter delovnega okolja;
  • psihološki proces, ki deluje med značilnostmi organizacije in vedenji;
  • psihološko smiselna kognitivna interpretacija situacije, percepcije;
  • vsota percepcij članov o svoji organizaciji oz. podjetju;
  • percepirane lastnosti organizacije, ki vplivajo na razmerja med značilnostmi organizacije in vedenji;
  • značilnosti, ki (1) razlikujejo in diferencirajo organizacije med seboj, (2) so trajnejše narave in (3) vplivajo na vedenj ljudi. Osebnost organizacije!
  • nabor stališč in pričakovanj, ki definirajo in opisujejo statične značilnosti organizacij in vedenjske posledice in rezultatne izzide situacij

Več: Zakaj odpovedujejo poslovne strategije?


Natisni stranPošlji po e-pošti